List of the Books and Authors in Ancient India

Ancient Texts and Authors
Popular Ancient India Books

Here is the list of Famous Books of Ancient Time written in India

Name of Ancient Books
Authors
Akbar-Namah
Abul Fazal
Buddha Charitam
Ashwaghosha
Babar Namah (Tuzk-e-Babari)
Babar
Harsha Charita
Banabhatta
Prithviraj Raso
Chand Bardai
Shah Namah
Firdausi
Humayun Namah
Gulbadan Begum
Nagananda
Harshavardhana
Priyadarsika
Harshavardhana
Ratnavali
Harshavardhana
Tuzk-e-Jahangir
Jahangir
Geet Govinda
Jaya Deva
Rajtarangini
Kalhana
Kumar Sambhava
Kalidasa
Meghdoot
Kalidasa
Malavikagnimitra
Kalidasa
Raghuvansha
Kalidasa
Arthashastra
Kautilya
Amuktamalayada
Krishna Deva Raya
Padmavat
Malik Mohd Jayasi
Mrichchakatikam
Shudraka
Kamasutra
Vatsyayna
Mudra Rakshasa
Vishakha Datta
Panchatantra
Vishnu Sharma

See also: